foryou88.com
   

   เครื่องก๊อปปี้รีโมท
 
 โดยทั่วไปรีโมทของ
บ้านและรถจะมีรหัส 3
แบบคือรหัสสั้น รหัสยาว
รหัสเปลี่ยน ถ้ารีโมทเป็น
แบบรหัสยาวและรหัส
เปลี่ยนเครื่องรุ่นนี้จะ
สามารถก๊อปปี้ได้บาง
ส่วน แต่ถ้าเป็นรหัส
สั้นจะก๊อปปี้ได้เกือบ
ร้อยเปอร์เชนต์ เครื่อง
ก๊อปปี้รีโมทอาจมี
จำหน่ายที่อื่น แต่ของ
เว็บไชด์นี้แตกต่างจาก
ที่อื่นดังนี้
1.เครื่องรุ่นนี้ถูกคัดเลือก
มาแล้วว่าเหมาะกับ
ตลาดเมืองไทยมากที่สุด
  
 


2.เมื่อท่านซื้อเครื่องแล้ว เราจะมีบริการสอนฟรี+คู่มือภาษาไทยฟรี บุคคลที่ทำการสอนท่านเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ด้านก๊อปปี้รีโมทมาแล้วหลายปี สอนจากประสบการณ์จริงและเป็นที่ปรึกษาให้ท่านตลอด
เวลา ซึ่งแตกต่างจากที่อื่นคือไม่มีการสอนหรือมีคู่มือภาษาไทยแต่ไม่มีอธิบายจากประสบการณ์จริงๆ
เพราะที่อื่นเขาเป็นเพียงคนขายสินค้าเท่านั้น
3.รีโมทเป็นปัจจัยที่สำคัญของเรื่องการก๊อปปี้รีโมท ซึ่งรีโมทจะมีหลายยี่ห้อ หลายราคา แต่เราจะมี
การคัดเลือกรีโมทมาแล้วเพื่อให้เหมาะสมกับตลาดเมืองไทยมากที่สุด อีกทั้งทางเรามีรีโมท
จำหน่ายให้ท่านอย่างต่อเนื่อง ชึ่งที่อื่นมีจำหน่ายเครื่องแต่อาจไม่มีรีโมทจำหน่ายอย่างต่อเนื่องและ
ก่อนตัดสินใจซื้อต้องถามราคารีโมทด้วยว่าแต่ละที่ราคาเท่าไหร่
4.เจ้าของเว็บไชค์มีความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ดี สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ทั้งจีนและไทย ซึ่งถ้า
เกิดปัญหาใดๆ เจ้าของเว็บไชด์จะติดต่อกับวิศวกรโรงงานโดยตรง และถ้ามีสินค้าใหม่ๆ โรงงานจะ
ส่งข้อมูลมาทันที เพื่อเราจะได้นำมาอัพเดทให้ลูกค้าทราบ
   (ไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็เรียนได้)